Teguh Pada Pendirian

on Sunday, 8 May 2011
Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

Sekadar gambar hiasan :Tuan Guru Nik Aziz Nik Mat 
 menunaikan tanggungjawabnya (mendirikan tiang agama)

"Daripada Abi Amru r.a. katanya : "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan selepas ini daripada engkau", Nabi bersabda : "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau istiqamah", (Riwayat Muslim).

Iman adalah sendi utama bagi setiap muslim, kerana Iman merupakan "akar tunjang" dalam kehidupan kaum muslimin. Namun begitu, Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa Iman itu sendiri mengalami pasang surut, kadangkala bertambah dan kadangkala berkurang, (Al-Imanu Yaziidu Wa Yanqushu). Iman itu akan bertambah bila kita mendekatkan diri kepada Allah s.w.t dan akan berkurang bila kita menjauhkan diri daripada Allah s.w.t atau melakukan perbuatan maksiat (dosa).

Oleh itu, untuk mengukuhkan Iman itu supaya tidak mudah rosak, Rasulullah s.a.w menekankan perlunya bersikap istiqamah, iaitu teguh dan gagah dalam mempertahankan Iman dengan memperbanyakkan amal ibadat. Orang yang sentiasa istiqamah akan memperolehi rahmat Allah s.w.t berupa pertolongan dari malaikat.

Firman Allah s.w.t :

¨bÎ) šúïÏ%©!$# (#qä9$s% $oYš/u ª!$# §NèO (#qßJ»s)tFó$# ãA¨t\tGs? ÞOÎgøŠn=tæ èpx6Í´¯»n=yJø9$# žwr& (#qèù$sƒrB Ÿwur (#qçRtøtrB (#rãÏ±÷0r&ur Ïp¨Ypgø:$$Î/ ÓÉL©9$# óOçFZä. šcrßtãqè? ÇÌÉÈ
Maksudnya : Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan :"Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan :"Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu." (surah fusshilat : 30)

Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya yang berjudul "Wasaa'ill Thabat 'Ala Dinillah" memberikan 15 petunjuk bagaimana caranya bersikap Istiqamah dan memelihara Iman serta menjaganya dari sebarang ancaman yang dihadapi kaum muslimin menghadapi  pelbagai tentangan yang berat. 15 petunjuk tersebut adalah sebagaimana berikut :-

1. Kaum muslimin harus sentiasa mesra dan dekat dengan Al-Quran dengan cara membacanya, menghafal dan mentadabbur kandungannya. Ini kerana Al-Quran adalah rujukan pertama dan utama bagi kaum muslimin.
2. Kaum muslimin harus beriltizam dengan apa yang telah disyariatkan Allah dan sentiasa beramal soleh dalam setiap keadaan.
3. Mempelajari dan menghayati kisah-kisah pada Nabi, kerana dengan mempelajari dan menghayati kisah tersebut, kita akan dapat mengambil teladan yang sangat berharga dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kaum muslimin harus selalu berdoa kepada Allah memohon keteguhan Iman, keampunan dan kebahagiaan. Doa adalah senjata utama bagi orang mukmin, kerana doa itu merupakan cerminan dari kesungguhan penghambaan kita kepada Allah s.w.t
5. Berusaha mengingati Allah s.w.t (zikir) dalam segala keadaan, samaada di pejabat, rumah, dalam perjalanan atau dimana-mana sahaja kita berada.
6. Berusaha untuk melalui jalan yang benar dan diredhai oleh Allah s.w.t, ertinya dalam setiap aktiviti dan perbuatan yang kita lakukan mestilah berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Allah s.w.t dan RasulNya.
7. Menuntut Ilmu (tarbiyah) dalam segala bidang, sama ada agama, politik (siasah) dan sebagainya dengan penuh kesedaran untuk menjunjung tinggi panji-panji agama Allah s.w.t.
8. Meyakini setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan penuh semangat dan optimis.
9. Sentiasa menyeru dakwah (berdakwah) orang ke jalan Allah s.w.t iaitu dengan penuh hikmah dan bijaksana.
10. Dekat dengan ulama' dan menjalin ukhuwwah serta kasih sayang dengan mereka.
11. Yakin dengan pertolongan Allah dan yakin pula bawah Islam sahajalah yang dapat menyelamatkan seluruh manusia (رحمة للعالمين).
12. Mengetahui hakikat kebatilan dan tidak terpedaya denganNya.
13. Berakhlak Islami : ertinya dalam setiap peribadi muslim harus bersemi sifat-sifat baik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah s.w.t dan RasulNya seperti sabar, amanah, sidiq dan sebagainya.
14. Meminta wasiat dan nasihat daripada orang-orang soleh. Misalnya ketika menghadapi fitnah dan ujian daripada Allah s.w.t, maka kita harus meminta nasihat daripada orang-orang yang soleh. Dengan itu, Insya-Allah kita akan selamat dari fitnah yang boleh menyesatkan.
15. Merenungi kenikmatan syurga, seksa neraka dan sentiasa mengingati kematian, orang yang akan mendorong kita untuk beramal solah kerana ingin masuk syurga dan takut masuk neraka.

Disamping itu, dalam memelihara dan membajai Iman yang kita miliki, kita wajib untuk sentiasa berjuang (berjihad) dalam erti kata yang seluas-luasnya. Jihad intelektual dengan cara menuntut Ilmu, jihad dari pujukan hawa nafsu dengan menghentikan segala perbuatan maksiat dan jihad dalam mengamalkan amal soleh.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda : "Orang yang beriman, dengan budi pekerti  yang baik akan mencapai martabat setaraf dengan orang yang tekun bersembahyang di malam hari dan berpuasa di siang hari." (Riwayat Abu Daud).

Wallahua'lam.


Mu'tazilah dan Ahli As-Sunnah Wal Jama'ah

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

Mu'tazilah

Iaitu satu mazhab i'tiqad yang berpegang kuat kepada dasar kebebasan berfikir dan cuba melepaskan umat Islam daripada belenggu taklid buta. Pengasas mazhab ini bernama Wasil bin 'Ata' (80-180H). Pada mulanya beliau berguru kepada Hassan Al-Basri (23-110H) kemudian menyisihkan diri lalu berpisah daripada gurunya kerana tidak bersetuju dengan pendapat gurunya dalam masalah orang yang melakukan dosa besar. Maka dikisahkan sebagaimana berikut:-

Pada suatu hari ketika Imam Hassan Al-Basri sedang mengajar di masjid, tiba-tiba seorang pendengar bertanya : Apakah hukum orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum ia bertaubat? Belum pun sempat guru itu memberi jawapan, Wasil terlebih dahulu berkata : Bahawa orang itu bukan Mu'min dan dan bukan kafir. Tetapi di tengah-tengah diantara keduanya. Sedangkan gurunya berpendapat bawah manusia itu ada 3 jenis iaitu mu'min, kafir dan munafik.

Setelah berlaku perselisihan faham tersebut Imam Hassan Al-Basri menghalau muridnya itu dan tidak membenarkannya mengikuti pengajaran lagi sambil berkata Wasil telah mengasingkan diri (اعتزال) daripada kita, dan daripada perkataan inilah diambil perkataan Mu'tazilah yang menjadi nama golongan ini. Selepas itu Wasil terus membuat pengajaran sendiri dan mendapat pengikut yang ramai pula.

Fahaman Mu'tazilah

Diantara fahaman Mu'tazilah ialah :-

1. Tuhan tidak bersifat dengan mana-mana sifat bahkan segala-galanya dengan zat-Nya sahaja.
2. Tuhan itu bersifat adil dan mesti membalas baik kepada orang yang membuat baik demikian juga sebaliknya.
3. Manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya.
4. Tuhan wajib membuat sesuatu yang baik dan yang lebih baik (ُالصالحُ والاصلح).
5. Al-Quran itu baharu dan bukan qadim.
6. Tuhan tidak dapat dilihat oleh manusia baik di dunia ini mahupun di akhirat kelak. Mereka berpegang kepada :-

Firman Allah s.w.t bermaksud : (Nabi Musa memohon kepada Tuhan) wahai Tuhanku!Perlihatkanlah zat engkau kepada aku supaya aku dapat melihat Engkau, jawab Allah, "Engkau tidak sekali-kali dapat melihat Aku". (surah al-a'raf : 143)

Firman Allah s.w.t bermaksud : Zat Allah itu tidak boleh dicapai oleh penglihatan sedangkan Allah boleh mencapai segala penglihatan, dan ia Maha Lembut dan Maha Pakar. (surah al-an'am : 103)

Mu'tazilah merupakan mazhab yang banyak sekali menggunakan hujah-hujah akal dalam pegangan i'tiqad. Mereka menggunakan falsafah Greek sebagai bahan hujah mereka. Mazhab ini mencapai kedudukan yang tinggi pada masa khalifah al-makmum dari keluarga Abbasiyah. Tetapi kemudian menjadi lemah pada masa Khalifah Al-Muktasim bin Harun Ar-Rasyid yang juga dari keluarga Abbasiyah. Seterusnya menjadi lebih merosot lagi setelah lahir dua orang tokoh terkemuka iaitu Abu Hassan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, daripada mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kedua-dua tokoh mazhab ini semakin lama semakin berpengaruh sehingga dapat mengatasi mazhab-mazhab lain dan menjadi pegangan kebanyakkan umat Islam hingga sekarang.

Jasa Mu'tazilah

Mazhab Mu'tazilah adalah yang mula-mula mencipta "Ilmu Al-Kalam" dalam Islam. Merekalah yang pertama menggunakan senjata musuh dalam mempertahankan kesucian 'aqidah Islam dengan mengambil imu-ilmu falsafah dan mantiq daripada orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Keadaan ini berlaku kira-kira awal kurun kedua Hijrah. Wasil bersama raka-rakannya telah bergiat menentang hujah-hujah musuh dengan menggunakan senjata mereka itu sendiri untuk menikam balas. Tegasnya jasa mu'tazilah sangat besar dalam mempertahankan kesucian Islam di abad yang silam.

Mazhab Ahli As-Sunnah Wal Jama'ah

Iaitu satu pegangan orang-orang Islam yang muncul untuk menentang golongan yang telah lahir sebelumnya. Seperti golongan kawarij, syiah dan lain-lainnya. Golongan Ahli As-Sunnah ini diketuai oleh dua orang tokoh ilmu 'aqaed iaitu Abu Hassan Al-Asy'ari (260-324H) bertempat di Basrah dan Abu Mansur Al-Maturidi meninggal tahun (333H) bertempat di daerah Samarkand.

Mazhab ini berpendapat bawah Allah menjadikan kuasa dan kemahuan serta perbuatan manusia tetapi berlakunya sesuatu itu menurut usaha ikhtiar manusia sendiri, serta berkebetulan dengan keizinan Allah kepadanya. Mereka berpegang kepada dalil berikut :-

Firman Allah s.w.t bermaksud : "Dan tidak mereka itu berkehendak melainkan Allah menghendakinya." (surah al-insan : 30)

Maksud ayat di atas menunjukkan bahawa manusia mempunyai kehendak dan kuasa memilih sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti kalau hendak menghilangkan dahaga, ia akan mencari air untuk diminum, kalau hendak mengatasi lapar ia akan mencari makanan untuk dimakan dan seterusnya.

Allah jua yang telah menentukan undang-undang sebab dan akibat bagi makhluk-Nya. (سٌنَةُ اللهِ في خلقِهِ) seperti api membakar, pisau melukakan dan sebagainya. Dialah yang telah menjadikan usaha ikhtiar kepada manusia. Dengan sebab itu mereka bertanggungjawab di atas mereka dalam sempadan kuasa yang diberikan oleh Allah, tegasnya manusia sendiri yang menentukan ke arah manakah yang mereka kehendaki. Walau bagaimanapun tanggungjawab itu tidak terkeluar dari takluk undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali lagi.

fahaman Ahli As-Sunnah Wal Jama'ah

1. Perbuatan hamba : mazhab ini berpendapat bahawa Allah telah menjadikan perbuatan hamba yang berbentuk usaha ikhtiar baginya. Dengan itu mereka bebas menggunakan sama ada hendak membuat sesuatu atau tidak. Dan mereka ditaklifkan mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan di atasnya.
2. Sifat-sifat Allah : Mazhab ini berpendapat bawaha Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi-Nya seperti Berkuasa, Berkemahuan, Berpengetahuan, dan lain-lainnya. Sifat-sifat itu berada pada Zat Allah pada azali lagi. Maka, dengan sifat kuasa itulah Ia mengada atau meniadakan sesuatu yang mukminat dengan kemahuan-Nya pula ia menentukan sesuatu perkara yang mukminat, dan dengan ilmu-Nya terdedah segala sesuatu kepada-Nya dan seterusnya.
3. Mengenai Al-Quran : Mazhab ini berpendapat bawah Al-Quran itu kalam Allah yang qadim dan azali (bukan baharu) kerana kandungan isi dan maksudnya itu adalah dari kalam Allah yang qadim yang tidak berhuruf, bersuara dan bersusun. Manakala tulisannya, bacaannya, dan bunyinya itu adalah baharu yang boleh ditulis, dibaca, dan disebut. Walau bagaimanapun secara umumnya wajib dikatakan bahawa Al-Quran yang tersusun 30juz' itu adalah kalam Allah yang qadim lagi azali.
4. Melihat Allah : Mengikut fahaman mazhab ini bahawa melihat Allah bagi orang-orang mu'min di akhirat kelak adalah harus pada akal dan wajib pada hukum syara', kerana Allah itu zat yang maujud dan tiap-tiap yang maujud itu boleh dilihat. Maka, dengan sebab itu Allah Taa'la boleh dilihat tetapi bukan di alam dunia ini.

Antara dalil-dalilnya ialah :-
a) Hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah berkata : suatu masa Rasulullah s.a.w melihat bulan penuh purnama lalu Baginda bersabda :
(إنكم سَتَرونَ رَبكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رويته)
Maksudnya : Bahawasanya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan terang sebagaimana kamu lihat bulan purnama ini, kamu tidak ragu-ragu lagi melihatnya.

b) Firman Allah s.w.t bermaksud : Beberapa muka pada masa itu berpandangan-pandangan melihat kepada Tuhan. (surah al-qiamat : 22-23)

5. Dosa besar : Mazhab ini berpendapat orang-orang mu'min yang melakukan dosa besar itu belum gugur imannya dan mereka masih dianggap Mu'min, kerana iman itu ialah amalan hato, seluruh umat Islam bersepakat bawah orang yang melakukan dosa besar wajib disembahyangkan jenazahnya sedangkan orang-orang yang bukan Mu'min haram disembahyangkan ke atasnya.

Wallahua'lam. 

Perkembangan Ilmu 'Aqidah

on Saturday, 7 May 2011
Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

'Aqidah di zaman Rasulullah s.a.w (622-623Masihi)

Kepercayaan umat Islam di zaman Rasulullah s.a.w sangatlah kuat dan teguh, hanya dengan beberapa ayat daripada Al-Quran seperti ayat-ayat Surah Al-Ikhlas sudah cukup untuk menjadi pegangan dan i'tiqad mereka. Pada masa itu tidak pernah berlaku sebarang pertelingkahan dan perselisihan mengenai 'aqidah dan sekiranya berlaku sesuatu kemusykilan mereka terus berjumpa dengan Rasulullah s.a.w dan baginda dapat menghapuskan segala keraguan itu sehingga mereka merasa sangat puas hati. Oleh yang demikian, ilmu tauhid belum disusun dan berkembang lagi di zaman Rasulullah s.a.w.

'Aqidah di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin (632-661Masihi)

Keadaan kepercayaan umat Islam di zaman khulafa' Ar-Rasyidin tidaklah berbeza sangat dengan zaman Rasulullah s.a.w, cuma timbul sedikit perselisihan di sekitar hukum kecil2lan sahaja. (bukan dasar 'aqidah Islam), walau bagaimanapun mereka terus berunding dan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, dan sekiranya tidak didapati daripada Al-Quran dan Al-Hadith mereka membuat perbandingan (menggunakan qias) dengan apa-apa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w.. Tegasnya di zaman khulafa ar-rasyidin juga tidak timbul pembicaraan tertentu mengenai ilmu 'aqidah ini.

'Aqidah di zaman Umaiyah (661-750Masihi)

Semenjak berlaku pembunuhan ke atas Saidina Usma bin Affan, maka mulalah timbul perpecahan dikalangan umat islam dan lahirlah golongan-golongan yang dinamakan Khawarij, Syiah dan lain-lain lagi. Walaupun pada asalnya perselisihan mereka itu mengenai politik dan jawatan khalifah tetapi akhirnya menjalar kepada perselisihan hukum-hukum dan 'aqidah islam pula dengan sebab itu pada akhir pemerintahan kerajaan Umaiyah lahirlah golongan-golongan yang membawa pegangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Maka dengan itu, lahirlah pula tokoh-tokoh Islam yang bangkit menolak kepercayaan-kepercayaan yang salah pada masa itu, dan menegakkan kepercayaan-kepercayaan yang sebenar menurut ajaran Islam dan mulalah timbul perbicaraan ilmu 'aqidah al-islam ini secara khusus.

'Aqidah di zaman kerajaan Abbasiyah (750-1258Masihi)

Oleh kerana pemerintahan Islam di zaman kerajaan Abbasiyah bertambah luas iaitu meliputi wilayah2 Parsi dan Rom, serta ramai pula orang-orang 'ajam (bukan arab) yang memeluk Islam, maka umat Islam terpaksa menghadapi berbagai-bagai kepercayaan yang salah yang datang daripada bekas-bekas penganut agama Majusi, Brahman dan lain-lain lagi.

Dengan yang demikian lahirlah tokoh-tokoh Islam dalam ilmu 'aqidah dalam menentang 'aqidah-'aqidah yang salah itu disamping menegakkan 'aqidah Islam yang sebenar. Mereka membawa keterangan-keterangan bukan sahaja daripada Al-Quran dan Al-Hadith malah daripada dalil-dalil akal/logik.

Perkembangan ilmu 'aqidah di zaman ini sangat pesat sekali, kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama' Islam bertambah banyak dan terus maju di dalam berbagai bidang dan bahasa kerana ilmu itu telahpun diwajibkan di waktu permulaan Islam lagi. Kemudian dipelajari dan dikaji oleh umat Islam dari semasa ke semasa dan dianggap satu cabang ilmu yang terpenting yang dipelajari secara khusus oleh umat Islam sehingga diwujudkan fakulti usuluddin di universiti-universiti Islam, malah ilmu ini menjadi fardhu 'ain ke atas orang-orang Islam mempelajarinya dan mengetahuinya.

Mazhab-mazhab dalam ilmu Al-'aqaed

Ada berbagai-bagai aliran mazhab yang lahir dalam ilmu ini diantaranya ialah :-
1) Mazhab Qadariyah
2) Mazhab jabariyah
3) Mazhab Murjiah
4) Mazhab Mu'tazilah
5) Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaa'ah

Mazhab Qadariyah
Mazhab ini muncul di Basrah berikutan timbulnya perbincangan hebat orang Islam mengenai masalah Qadha dan Qadar. Nama mazhab ini diambil daripada perkataan "al-qadar" kerana mereka mengatakan segala kerja manusia itu terjadi dengan kehendak dan kuasanya sendiri kerana Allah telah memberi peruntukkan kepadanya. Di antara pendapat mazhab ini ialah :-

1. Manusia itu bebas melakukan sesuatu menurut kehendak dan kemahuaannya sendiri.
2. Mereka seterusnya percaya bahawa Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia.

Pengasas mazhab ini bernama Ma'bad bin Khalid Al-Jahni dan Ghayalan Al-Damshiqi. Dikatakan bahawa yang mula-mula sekali memperkatakan Qadar ini ialah seorang yang beragama kristian yang memeluk Islam tetapi kemudiannya masuk kristian semula dan dari fahamannya itulah diambil oleh Ma'bad dan Ghayalan itu.

Mazhab Jabariyah
Mazhab ini muncul di kufah pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah yang diketuai oleh seorang yang berasal dari Khurasan bernama Jahmu bin Safuan. Nama jabariyah ini diambil daripada perkataan "al-jabru" ertinya paksa. Diantara pendapat mereka ialah :-

1. Manusia itu digagahi dan dikuasai sepenuhnya oleh Allah.
2. Manusia tidak mempunyai apa-apa usaha atau ikhtiar dalam melakukan perbuatannya.
3. Manusia diibaratkan seperti kapas di udara yang boleh ditiup angin ke mana-mana sahaja.

Pegangan mereka didasarkan kepada umum, firman Allah s.w.t bermaksud : Allah juga yang menjadikan segala sesuatu. (surah az-zumar:62)

Alasan mereka juga ialah bahawa Allah itu mempunyai pengetahuan yang meliputi sesuatu dan segala kemahuannya adalah lulus (tepat). Di antara fahaman bagi mazhab ini ialah :

1. Syurga dan Neraka tidak kekal, kerana tidak ada sesuatu yang kekal selain daripada Allah. Pada fahaman mereka maksud kekal seperti yang tersebut di dalam al-quran itu bererti lama sahaja.
2. Kitab Al-Quran itu baru, bukan qadim kerana ia boleh dituturkan dan ditulis oleh manusia.
3. Allah tidak mempunyai sifat selain daripada zat-Nya.
4. Allah tidak boleh dilihat di Akhirat kelak berdasarkan firmanNya bermaksud : Zat Allah tidak boleh dicapai oleh penglihatan-penglihatan sedangkan Allah boleh mencapai segala penglihatannya. (surah al-an'am:103)

Mazhab Murjiah
Kumpulan ini berasal dari golongan politik tetapi telah meninggalkan bahagian itu dan mengambil sikap berkecuali terutamanya di dalam masalah perselisihan umat Islam mengenai jawatan khalifah yang berlaku di antara puak Khawarij dan Syiah.

Perkataan Murjiah itu diambil daripada perkataan "أرجاء" yang bererti menangguhkan, mereka dinamakan Murjiah kerana menangguhkan persoalan dan pertelingkahan antara umat Islam yang menumpahkan darah itu hingga hari Qiamat dan menyerahkan perkara itu kepada Allah s.w.t.

Pada peringkat permulaan fahaman ini lahir dikalangan para sahabat termasuk Abdullah bin Umar, Said bin Jabir dan lain-lainnya. Kemudian diikuti oleh tabi'e termasuk Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta ahli-ahli hadith yang lain.

Di antara persoalan yang bermain di dalam mazhab ini ialah masalah iman iaitu mereka mengatakan iman itu ialah mengenal Allah dan Rasul, sesiapa yang mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad s.a.w itu pesuruh-Nya, maka sudahlah ia dikira beriman.

Di samping itu ada diantara orang-orang Murjiah ini melampaui batas, mereka berani mengatakan iman itu ialah hanya i'tiqad di hati sahaja. Seseorang yang mengaku dirinya kafir secara terang-terang atau menyembah berhala dan mati dalam keadaan itu dikira Mu'min juga jika hatinya masih beriman dan ia akan menjadi ahli Syurga di Akhirat kelak.

wallahua'lam...bersambung...

Jangan Lupa Pada Allah s.w.t

on Thursday, 5 May 2011
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

1) Kita sebagai manusia yang bergelar seorang hamba Allah s.w.t wajib beriman dan bertaqwa kepadaNya. Agama Islam yang menjadi agama anutan diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w adalah agama yang benar dan diterima oleh Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t bermaksud : Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisiNya adalah Islam. (surah Ali 'Imran:19)

2) Sesungguhnya cinta dan kasih yang sebenarnya dan berkekalan adalah kepada Allah s.w.t. Antara tanda kita cinta dan kasih akan Allah s.w.t mestilah kita melaksanakan apa yang disuruh olehNya dan meninggalkan apa yang dilarang olehNya. Setiap apa yang dilakukan mestilah berlandaskan agama Islam seperti mana yang telah diajarkan menurut Al-Quran dan Sunnah. Janganlah sesekali kita menuruti langkah-langkah syaitan yang sentiasa akan terus menyesatkan anak-anak adam sehinggalah hari kiamat. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Firman Allah s.w.t bermaksud : Katakanlah (Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (surah Ali 'Imran:31)

3) Kita adalah hamba yang sangat keji lagi hina disebabkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Justeru itu, jangan sesekali kita melupai akan Khaliq (Tuhan) yang menciptakan kita. Perbanyakkan ibadah menyembah kepadaNya. Terus memohon keampunan kepadaNya dan sentiasa beristighfar serta memuji akan kebesarannya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa digolongkan bersama orang-orang yang berjaya kelak. Amin Ya Rabbal A'lamin.

Terus bertasbih di jalan Allah...
Mari muhasabah bersama...

Alhamdulillah

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Syukur tidak terhingga di atas nikmat Iman&Islam yang masih diberikan ini. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w serta mereka yang sentiasa berada di jalan yang lurus iaitu Islam.

Sahabat2 sekalian,
Alhamdulillah, saya dapat menyiapkan medium dakwah (blog baru ini). Untuk pengetahuan semua, blog lama saya http://aqidah-falsafah86.blogspot.com/mempunyai beberapa masalah teknikal yang saya sendiri juga tidak dapat atasinya. Akhirnya, atas beberapa pandangan&nasihat daripada sahabat2 saya, saya terpaksa membina blog baru ini. Semoga dengan pembinaan blog baru ini yang saya nukilkan ia bernama TINTA SEORANG DAIE' menjadi satu wasilah bagi saya dan kita semua untuk terus berkongsi ilmu di dalam menyebarkan risalah ISLAM kepada semua masyarakat. Insya-Allah di dalam blog ini, saya cuba nukilkan risalah Ilmiah, soaljawab, minda harakah islamiah dan lain-lain untuk kita semua terus tatapi walau dimana jua sekalipun kita berada.  

Buat akhirnya, saya memohon kepada semua pembaca termasuk diri al-faqir lagi hina ini, agar kita semua sentiasa memohon kepada Allah s.w.t supaya sentiasa diberikan rahmat&hidayahNya agar kita sentiasa berada di jalan yang lurus iaitu Islam. Terima kasih kepada semua yg turut membantu saya di dalam menyiapkan blog TINTA SEORANG DAIE' ini. Semoga Allah s.w.t sahaja yang dapat membalas jasa antum.

Sesungguhnya Luqman Hakim menyebut : Orang akan tetap menjadi ahli ilmu yang sejati selama dia masih menuntut. Tetapi apabila pada suatu ketika dia berkata "Aku sudah pintar", maka sesungguhnya dia sudah menjadi bodoh dengan sendirinya.

Maaf dipohon andai mempunyai salah bicara. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah s.w.t & yang lemah itu daripada diri al-faqir. Waallahua'lam..